Skip to Content

Arbetskraftexploatering och offentliga upphandlingar. Handbok för riskhantering i Finland

Published in 2021
Authors
Anni Lietonen, Natalia Ollus

Helsinki 2021. ISBN 978-952-7249-53-6 (PDF), ISBN 978-952-7249-54-3 (häftad), ISSN 1799-5590, ISSN-L 1237-4741

Ny guide hjälper att beakta riskerna i samband med arbetsrelaterat utnyttjande vid inhemsk offentlig upphandling:

Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna (HEUNI) har på uppdrag av finansministeriet författat en guide, Arbetskraftsexploatering och offentliga upphandlingar, till stöd för de upphandlande enheterna. Upphandlande enheter är till exempel staten och kommunerna, och de iakttar upphandlingslagen i sin upphandlingsverksamhet. Guiden har utarbetats i samband med programmet Offentlig upphandling och genomförandet av den nationella strategin för offentlig upphandling.  

Guiden beskriver utnyttjande och människohandel och den ger anvisningar om hur man ska gå till väga om man misstänker att arbetsrelaterat utnyttjande förekommer vid inhemska upphandlingar. Guiden föreslår dessutom åtgärder som förebygger utnyttjande i olika skeden av upphandlingen. Finländska upphandlande enheter har möjlighet att agera som vägvisare, eftersom motsvarande anvisningar om att bekämpa arbetsrelaterat utnyttjande i Europa inte funnits tidigare. 

I Finland är det särskilt viktigt att bekämpa arbetsrelaterat utnyttjande och människohandel vid upphandling inom riskbranscher, såsom städ-, bygg- och restaurangbranschen. På detta sätt kan upphandlande enheter förebygga missbruk och brott samt främja respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande principer i arbetslivet. 

Samarbetsforumet för offentlig upphandling 

Mer information: [email protected] och [email protected]

 
Economic crime Labour exploitation

Related news