Skip to Content

Etsimme hankehallinto ja talousasiantuntijaa määräaikaiseen virkasuhteeseen

27.9.2021 | News item

Hankehallinto ja talousasiantuntijan tehtäviin kuuluu instituutin yleisen taloussuunnittelun, -seurannan ja -raportoinnin järjestäminen ja kehittäminen ja tähän liittyvien ohjeistusten luominen ja päivittäminen. Keskeinen osa tehtävää on instituutin EU- ja muiden hankkeiden hallinto- ja talousprosessien hallinnointivaatimusten haltuunotto ja näiden vaatimusten täyttämisen varmistaminen, sekä instituutin hankehallinnon kehittäminen ja ylläpitäminen. Asiantuntijan vastuulla on instituutin budjettisuunnittelun ja -seurannan, sekä hankkeiden taloussuunnittelun ja -seurannan tukeminen. Asiantuntijan vastuualueeseen kuuluu muun henkilökunnan ohjeistaminen ja perehdyttäminen talousprosesseihin ja raportointivaatimuksiin mukaan lukien talous- ja hallintoprosesseihin liittyvien ohjeistusten jalkauttaminen.

Kyniä ja papereita

Hankehallinto ja talousasiantuntijan tehtävänkuva pitää sisällään rutiinitehtävien hoitamista hankkeiden talous- ja hankehallinnossa, ml. budjetointia, talouden seurantaa, raportointia, tuntiseurantaa, EU-portaalin hallinnointia, tilintarkastuskelpoisuuden varmistamista, tilintarkastuksiin osallistumista sekä arkistointia. Asiantuntija osallistuu yhdessä instituutin taloustiimin ja hallinnonalan verkostojen kanssa hallintoprosessien (kuten ICT, hankinnat, tulosohjaus, henkilötietosuoja, riskienhallinta, sähköiseen arkistointiin siirtyminen jne.) kehittämiseen ja toimeenpanemiseen. Tehtäviin kuuluu myös muita hankehallintoon liittyviä tehtäviä, kuten osallistumista asiantuntijakokousten ja seminaarien järjestämiseen.

Hanke- ja talousasiantuntijalla on keskeinen rooli instituutin talous- ja hankehallinnon prosessien kehittämisessä. Tehtävä tarjoaa näköalapaikan EU-hankehallintoon, ja siinä on mahdollisuus oppia ja kehittyä.

Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.