Skip to Content

Korkeakouluharjoittelija

10.3.2023 | News item

YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) on itsenäinen tutkimus- ja kehittämisinstituutti oikeusministeriön hallinnonalalla. HEUNIn tutkimukset liittyvät kriminaalipolitiikkaan ja toiminnan avulla pyritään vaikuttamaan kansalliseen, eurooppalaiseen ja Yhdistyneiden kansakuntien kriminaalipolittiisiin käytäntöihin. HEUNIn päivittäisiä työkieliä ovat englanti ja suomi.

Internship announcement with post-its

Haemme korkeakouluharjoittelijaa HEUNIssa vuoden 2023 aikana toteutettaviin kehittämis- ja selvityshankkeisiin, jotka käsittelevät pakkoavioliittoja, rikosten uhrien asemaa, sekä ihmiskauppaa ja sen lähirikoksia. Harjoittelijan tehtävänä on osallistua etenkin HEUNIn koordinoimaan EU CERV-rahoitteisen EASY-hankkeen “It is never easy to talk about this” – Increasing dialogue, awareness, and victim-centred support for victims of forced marriages” toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää uhrilähtöistä tukea pakkoavioliittojen uhreille ja nuorille, jotka ovat vaarassa joutua pakkoavioliittojen uhreiksi, sekä lisätä ammattilaisten tietoisuutta ilmiöstä ja kehittää yhteisöiden välistä vuorovaikutusta Suomessa, Espanjassa, Saksassa ja Irlannissa.

Hankkeessa tehdään vuoden 2023 aikana mm. katsaus pakkoavioliittojen oikeudelliseen sääntelyyn Suomessa sekä valituissa EU-maissa sekä kerätään hyviä käytäntöjä aiemman kirjallisuuden sekä asiantuntijahaastatteluiden pohjalta.

Harjoittelijan tehtävänä on osallistua asiantuntijoidemme ohjauksessa erityisesti oikeudellisen katsauksen laatimiseen, hyvien käytäntöjen keräämiseen ja laajemmin mm. tiedonhakuun ja -keruuseen, miniselvitysten, tiivistelmien, materiaalien ja kokousmuistioiden laatimiseen, haastatteluiden tekemiseen, aineistojen koodaamiseen ja analysointiin ja hankkeesta viestimiseen englanniksi ja suomeksi. Harjoittelija voi osallistua myös muihin HEUNIn meneillään oleviin hankkeisiin ja selvityksiin. Tehtävän tarkkaa sisältöä voidaan muokata harjoittelijan oman kiinnostuksen mukaan. Hyvän pohjan työlle antaa esimerkiksi oikeustieteellinen, yhteiskuntatieteellinen tai kriminologinen opintotausta.

Tehtävässä edellytetään maisteritason opintoja, ymmärrystä sukupuolistuneesta väkivallasta sekä erinomaista suomen sekä englannin kielen kirjallista taitoa. Suuri osa kirjoitustyöstä tehdään englanniksi. Lisäksi tehtävässä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, oma-aloitteisuutta, avointa mieltä, paineensietokykyä ja oman ajankäytön hallintaa. Muu kielitaito on hakijalle eduksi. Harjoittelija pääsee tutustumaan ajankohtaisiin ja mielenkiintoisiin kriminaalipoliittisiin aiheisiin ja työskentelemään osana motivoitunutta asiantuntijatiimiämme. HEUNIn työllä on yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja HEUNI on näköalapaikka kansainväliseen työympäristöön ml. Yhdistyneisiin kansakuntiin. Harjoittelija on tiivis osa työyhteisöämme ja osallistuu yhteisiin toimisto- ja hankepalavereihin sekä virkistystoimintaan, sidosryhmätapaamisiin, koulutuksiin sekä mahdollisiin aiheeseen liittyviin seminaareihin, webinaareihin ja muihin tilaisuuksiin.

Toivomme, että harjoittelijalla on yliopiston myöntämä harjoittelutuki. Harjoittelu suoritetaan läsnä- ja hybridimuotoisesti eli osittainen etätyö on mahdollista. Kolmen kuukauden harjoittelu sijoittuu aikavälille 1.6.-30.11.2023. Tarkat päivämäärät ovat neuvoteltavissa.

Palkka: 1700 EUR/kk
Lähetä lyhyt CV ja työhakemus sähköisesti 26.3.2023 klo 23.59 mennessä.
Muista kertoa hakemuksessasi millä aikavälillä olisit käytettävissä.

Lisätietoa tehtävästä: [email protected]

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Access to justice Exploitation of adolescents and children Gender-based violence Human trafficking Victim assistance Victims of crime