Skip to Content

TEAS-tutkimus ”Ulkomaalaislain ja sen soveltamiskäytännön muutosten yhteisvaikutukset kansainvälistä hakeneiden ja saaneiden asemaan” julkaistiin tänään

16.2.2021 | News item

Valtioneuvoston yhteisen selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) tilaamassa tutkimuksessa analysoitiin ulkomaalaislakiin ja sen soveltamiskäytäntöön viime hallituskaudella tehtyjen muutosten yhteisvaikutuksia turvapaikanhakijoiden, erityisesti lasten, asemaan.  Tutkimushankkeen toteuttivat yhdessä Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Siirtolaisuusinstituutti ja HEUNI.

Tutkimuksen tarkasteluajanjaksolla muutettiin ulkomaalaislakia lukuisia kertoja ja muutosten myötä kansainvälistä suojelua hakevien ja saaneiden henkilöiden oikeudellinen asema muuttui monin tavoin. Tutkimuksen päätavoite oli analysoida, onko näillä ulkomaalaislakiin tehdyillä useilla yksittäisillä muutoksilla ollut kumuloituvia yhteisvaikutuksia kansainvälistä suojelua hakeneiden ja saaneiden asemaan. Tutkimuksessa kiinnitettiin erityinen huomio lapsiin kohdistuneisiin yhteisvaikutuksiin. 

Tutkimuksen päähavainnot ovat, että tarkasteluajanjaksolla päähuomio on ollut menettelyjen tehostamisessa, ei niinkään hakijoiden perus- ja ihmisoikeuksissa.  Monet tehdyistä muutoksista ovat lisänneet tarvetta muutoksenhakuun, ja uusintahakemuksiin ja perättäiset yksittäiset muutokset ovat lisänneet oikeusturvariskejä. Entistä useammassa tapauksessa kansainvälistä suojelua hakevat eivät saa mitään oleskelulupaa, mutta heitä ei myöskään saada palautettua, jonka vuoksi on syntynyt väliinputoajaryhmiä, joille vaikutukset ovat kohtuuttomia. Tarkasteluajanjaksolla tehtiin lakimuutoksia, joilla parannettiin erityisesti yksin maahan saapuneiden lasten asemaa. Lapsierityiset parannukset eivät kuitenkaan ole täysin ehkäisseet ulkomaalaislakiin tehtyjen yleisten muutosten kielteisiä vaikutuksia lapsiin. Lisäksi niin perus- ja ihmisoikeusvaikutusten kuin myös lapsivaikutusten arviointi on ollut puutteellista lakimuutosten valmistelussa.  

Tutkimuksen johtopäätöksenä suositellaan, että

  1. kartoitetaan kansainvälistä suojelua vaille jääneiden mahdollisuus saada oleskelulupa jollakin muulla perusteella;
  2. tarkistetaan muukalaispassin myöntämisen edellytykset;
  3. turvataan lasten jatkolupapäätöksissä elämäntilanteen jatkuvuus;
  4. turvataan perheenyhdistäminen yhdenvertaisesti kansainvälistä suojelua saaneille;
  5. turvataan perheenyhdistämisessä lapsen etu;
  6. kiinnitetään enemmän huomiota hakijoiden haavoittuvuuteen;
  7. kehitetään perus- ja ihmisoikeusvaikutusten sekä lapsivaikutusten arviointia lainvalmistelussa;
  8. turvataan keskeisten toimijoiden rahoitus;
  9. lisätään alan perus- ja täydennyskoulutusta ja
  10. arvioidaan ulkomaalaislain uudistuksen tarve. 

HEUNIn erikoissuunnittelija Inka Lilja oli vastuussa raportissa lapsia koskevan luvun analyysista ja kirjoittamisesta. Lisäksi HEUNIlaiset kirjoittivat raportin luvut, joissa käsitellään ulkomaalaislain muutosten vaikutuksia haavoittuvassa asemassa olevien asemaan ml. ihmiskaupan uhreihin. 

Lisätietoja: [email protected]

Policy brief

Sisäministeriön lehdistötiedote