Skip to Content

Uudella selvityksellä halutaan edistää ihmiskaupan ilmituloa

7.6.2022 | News item

Sisäministeriö on tilannut selvityksen ihmiskaupan uhreille annettavista harkinta-ajoista, joiden aikana uhrit voivat päättää yhteistyöstä viranomaisten kanssa ihmiskaupasta epäiltyjen kiinni saamiseksi. Samalla selvitetään, miten epäilyä seksuaalipalvelujen myynnistä sovelletaan perusteena sille, että henkilö käännytetään maasta. Selvityksen tekee Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI.

Tavoitteena on saada selville, onko lainsäädännössä, sen soveltamisessa tai viranomaiskäytännössä haasteita tai epäkohtia, jotka estävät ihmiskaupan ilmituloa ja sen myötä erityisesti seksuaalisen hyväksikäytön uhrien avun piiriin ohjautumista, heidän oikeuksiensa toteutumista ja siten myös rikosvastuun toteutumista. 

Selvityksessä muun muassa tutkitaan, kuinka paljon harkinta-aikoja on annettu ja käännytyspäätöksiä tehty, keille ja millaisissa tilanteissa, onko päätöksenteko ollut yhdenmukaista ja mitkä seikat päätöksiin ovat vaikuttaneet. Selvitystä varten tarkastellaan Rajavartiolaitoksen, poliisin, Maahanmuuttoviraston ja Joutsenon vastaanottokeskuksen ylläpitämän ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän päätösasiakirjoja. Kirjallista aineistoa täydennetään viranomaisten sekä uhrien kanssa työskentelevien tahojen haastatteluilla.

Ulkomaalaislain mukaan ihmiskaupan uhrille voidaan ennen oleskeluluvan myöntämistä antaa vähintään 30 päivän ja enintään 6 kuukauden harkinta-aika. Se on tarkoitettu maassa oleskelun laillistamiseksi epäillylle ihmiskaupan uhrille, joka oleskelee maassa ilman oleskeluoikeutta. Harkinta-aikana uhrilla on mahdollisuus toipua kokemuksistaan ja päättää, tekeekö hän yhteistyötä viranomaisten kanssa ihmiskaupasta epäiltyjen kiinni saamiseksi.

Ulkomaalaislaissa säädetään myös, että ulkomaalainen voidaan käännyttää maasta, jos hänen voidaan perustellusta syystä epäillä myyvän seksuaalipalveluja.

Selvityksen perusteella tehdään arvio kehittämistoimista

Selvitystarve perustuu vuonna 2021 julkaistuun ihmiskaupan vastaiseen toimintaohjelmaan ja sen toimeenpanoon. Toimintaohjelmatyössä on arvioitu, että ihmiskauppaa on Suomessa enemmän kuin sitä tulee ilmi. Erityisesti Suomessa tapahtuvaa seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa tulee viranomaisten tietoon verrattain vähän.

Ihmiskaupan heikolle ilmitulolle arvioidaan olevan useita syitä, kuten uhrin pelko hyväksikäyttäjää kohtaan tai se, ettei haavoittuvassa asemassa oleva edes tiedosta joutuneensa ihmiskaupan uhriksi. Ohjelman mukaan esteitä ihmiskaupan ilmitulolle on myös lainsäädännössä ja viranomaiskäytännöissä. Seksiä myyneet ihmiskaupan uhrit saattavat pelätä joutuvansa käännytetyiksi maasta, elleivät viranomaiset tunnista heidän joutuneen ihmiskaupan uhreiksi.

Selvityksellä tuotetaan objektiivista ja kattavaan aineistoanalyysiin perustuvaa tietoa ihmiskaupan vastaiseen työhön ja sen kehittämiseen. Selvitys on tarkoitus julkaista loppuvuodesta 2022. Sen perusteella voidaan tehdä arvio mahdollisista lainsäädännön muutostarpeista tai muista kehittämistoimenpiteistä.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Roope Jokinen, SM, [email protected], p. 0295 488 362
erikoissuunnittelija Anniina Jokinen, HEUNI, [email protected], p. 050 351 7044

Human trafficking