Skip to Content

Uudessa tutkimushankkeessa selvitetään voiko etäkuulemisella suojata rikoksen uhria

28.4.2021 | Uutinen

HEUNI on mukana uudessa tutkimusprojektissa, jossa selvitetään käräjätuomareiden näkemyksiä etäkuulemisesta ja videon käyttämisestä todistusaineistona rikosoikeudenkäynnissä.

Tutkimuksen idea syntyi RE-JUST hankkeen hyvien käytäntöjen kartoituksen tuloksena. Hyvien käytäntöjen kartoituksessa tarkasteltiin EU-maiden rikoksen uhreja huomioivia käytäntöjä. Suomesta nostimme esille MARAK:n, SERI-keskukset sekä videoyhteyden käyttämisen rikosoikeudenkäynnissä.

Monitieteelliseen tutkimukseen osallistuvat HEUNI, Åbo Akademin oikeuspsykologian tutkimusryhmä, Tampereen yliopisto viestinnän oppiaine sekä Tuomioistuinvirasto. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka laajasti rikosoikeudenkäynneissä käytetään tällä hetkellä videoyhteydellä kuulemista ja videolle tallennettuja kertomuksia.

HEUNI on kiinnostunut erityisesti siitä, näkevätkö tuomarit videoyhteyden olevan keino suojella rikoksen uhreja uudelleentraumatisoitumiselta, ja onko tuomareiden mielestä mahdollista laajentaa kyseisten kuulemismuotojen käyttöä.

Tampereen yliopiston viestinnän tutkijat tarkastelevat teemaa kuuntelemisen tutkimuksen näkökulmasta ja Åbo Akademin osuudessa tarkastellaan mm. sitä, mille seikoille käräjätuomarit antavat painoarvoa näytön arvioinnin osalta asianosaisten tullessa kuulluksi rikosoikeudenkäynnissä ja miten näytön arviointi eroaa videoyhteydellä kuulemisen, videolle tallennettujen kertomusten ja salissa paikan päällä kuulemisen välillä.

Tutkimuksen aineisto kerätään kyselyllä, joka on lähetetty kaikille käräjätuomareille Suomessa. Alustavia tuloksia tullaan esittelemään syksyllä 2021, ja aineistosta tullaan kirjoittamaan useita tieteellisiä artikkeleita.

Access to justice Criminal justice Victim assistance Victims of crime