Skip to Content

Sosiaalisesti kestävät julkiset hankinnat -webinaarit: ti 18.1.2022 klo 9.00-11.00 ja to 10.2.2022 klo 9.00-11.00

27.12.2021 | News item

Valtiovarainministeriö, Kuntaliitto, Hansel ja Euroopan Kriminaalipolitiikan Instituutti HEUNI järjestävät Hankinta-Suomi-webinaarit sosiaalisesti kestävistä hankinnoista 18.1.2022 ja 10.2.2022. Webinaarit perustuvat Työperäinen hyväksikäyttö ja julkiset hankinnat -oppaaseen ja vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteisiin (Code of Conduct).

Julkisten hankintojen sosiaalisen kestävyyden edistämiseksi on Hankinta-Suomi-yhteistyössä HEUNI laatinut Työperäinen hyväksikäyttö ja julkiset hankinnat -oppaan sekä Hansel Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet (Code of Conduct) -liitteen mallin ja sitä koskevat sopimusehdot. Nämä on laadittu hankintayksiköiden käyttöön ja tueksi. Hankintayksiköitä ovat esimerkiksi valtio ja kunnat, ja ne noudattavat hankinnoissaan hankintalakia.

Valtiovarainministeriö, Kuntaliitto, Hansel ja HEUNI järjestävät kaksi samansisältöistä webinaaria sosiaalisesti kestävistä hankinnoista. Webinaarit pidetään Teamsilla ti 18.1.2022 klo 9.00-11.00 ja to 10.2.2022 klo 9.00-11.00. Webinaarit on tarkoitettu hankintayksiköille, mutta niihin voivat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet. Webinaareissa syvennytään tarkemmin HEUNIn oppaaseen ja Code of Conduct -liitteen malliin sekä sosiaaliseen kestävyyteen julkisissa hankinnoissa. Osallistujat voivat lähettää ennakkoon kysymyksiä järjestäjien vastattavaksi.

Mikä Työperäinen hyväksikäyttö ja julkiset hankinnat -opas?

Oppaassa kerrotaan hyväksikäyttö- ja ihmiskauppailmiöistä sekä annetaan ohjeita, miten toimia, jos epäilee työperäistä hyväksikäyttöä tapahtuvan kotimaisissa hankinnoissa. Lisäksi oppaassa ehdotetaan hyväksikäyttöä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä hankinnan eri vaiheissa. Työvoiman hyväksikäytön riski korostuu erityisesti matalapalkkaisilla työvoimavaltaisilla aloilla tehtävien hankintojen alihankintaketjuissa, kuten siivous-, rakennus- ravintola- ja palvelualoilla. Suomalaisilla hankintayksiköillä on mahdollisuus toimia suunnannäyttäjänä työperäisen hyväksikäytön torjunnassa, sillä vastaavaa ohjeistusta ei ole ollut aikaisemmin olemassa Euroopassa tapahtuvan työperäisen hyväksikäytön torjumiseksi.

Työperäinen hyväksikäyttö ja julkiset hankinnat-opas (saatavana myös ruotsiksi ja englanniksi)

Tiedote Työperäinen hyväksikäyttö ja julkiset hankinnat-oppaasta 2.12.2021

Mitkä vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet (Code of Conduct)?

Kansallisen julkisten hankintojen strategian yhtenä tavoitteena on, että hankinnoissa edistetään ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien kunnioittamista. Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet (Code of Conduct) – liite ja siihen kuuluvat sopimusehdot on tarkoitettu lisättäväksi osaksi hankintasopimusta. Tällöin toimittajalta edellytetään sitoutumista siihen, että tuotteen valmistus tapahtuu olosuhteissa, jotka ovat vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteiden mukaisia.
Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet - ohje asiakirja-muodossa
Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet - ohje powerpoint-muodossa
Code of Conduct yleinen
Code of Conductiin liittyvät sopimusehdot
Itsearviointilomake


Tiedote vastuullisista vähimmäisvelvoitteista 16.12.2021

Osallistuminen ja ennakkokysymykset

Webinaareihin ei tarvitse ilmoittautua ja voit osallistua teams-linkin kautta, joka löytyy Valtiovarainministeriön Tapahtumat-sivuilta:

Sosiaalisesti kestävistä hankinnoista webinaarit - Valtiovarainministeriö (vm.fi)

Lähetä ennakkokysymykset tämän linkin kautta 18.1. tilaisuuteen viimeistään 14.1.2022 klo 15.00 ja 10.2.2022 tilaisuuteen ma 7.2. klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

Vaikuttavat julkiset hankinnat –toimenpideohjelman (Hankinta-Suomi) nettisivut
Sosiaalinen kestävyys –teeman nettisivu

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt, hyvinvointialueet

Event Labour exploitation News from partners